Aurad (Dzikir) Miftah Khairat – Fatihah Power


  1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
  2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam
  3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
  4. Yang menguasai di hari Pembalasan
  5. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan
  6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,
  7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM, aladzī bihi tablughunī watasa’unī rahmatullah. Wa ana mahfūzhun min syarri kulli dābbatin. Allahu Ākhidzun bināshiyatihā – Fa­-ashbaha man arādanī bisū­in aw dhurrin nazhruhu fintikāsin wayaduhu fī iflāsin wa qalbuhu fī wiswās – wabihi fa-ashbahtu wa amsaytu fī shihhatin wa ‘āfiyatin wa nashrin wa qahrin min kulli aduwwin wa fikulli harbin – wa kuntu bihi qawīyan fī1’ilmi wal jismi – walā yadnurrunī sammun walā dā-un walā syai-un mā fissamāwāti wal ardhi – inna fī dzālika ‘alallahi yasīr wa qadhir.


Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan-Nya (lafadz bismillahirrahmaanirrahiim),  Rahmat Allah Swt sampai kepadaku dan meliputi diriku. Aku terjaga dari kejahatan setiap makhluk, yang Allah memegang kendali atasnya. Maka siapapun yang ingin berbuat jelek dan membahayakan diriku, pandangannya menjadi kosong, upayanya gagal dan hatinya menjadi was-was karna takut. Dengannya, maka aku di waktu pagi dan petang dalam keadaan sehat-afiyat. Di dalam kemenangan dan penguasaan atas setiap musuh dan diriku kuat di dalam ilmu dan fisik. Tidak ada racun dan penyakit yang membahayakan diriku. Dan segala sesuatu, baik di langit maupun di muka bumi, sesungguhnya di dalam urusan yang demikian itu, bagi Allah sangatlah mudah dan mampu.


ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘ĀLAMĪN – Alhamdulillāhi wakulluhu lillāhi wahdahu Iā syarīka lahu, wabihaqqihi labistu khila’al ‘izzi wal qabūl wal wuslati wal wusūl. wa a’udzu birabbil ‘ālamīn min syarril fāsidīn wa kaydil hāsidīn. wa baghyizh zhāIimīn wamin syarril aujā’i kullihā wa syarri kulli mā attaqīihi.

Segala puji bagi Allahو Tuhan semesta alam. Segala puji bagi-Nya. Dan segala sesuatu hanya milik-Nya semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Dengan Haq-Nya aku berpakaian kemuliaan, pengabulan, dan pencapaian. Aku berlindung kepada Tuhan semesta alam dari perbuatan sihir para perusak dan makar jahat orang yang dengki, kedurhakaan para orang zhalim, dan keburukan segala penyakit, serta dari kejahatan segala hal yang aku takuti.
Ç
ARRAHMĀNIRRAHĪM – Āmantu birrahmānirrahīm. alladzī yarzuqunī bighairi
Hisaab. innahu yarzuqu may yasyā-u bi ghairi hisāb. wa yarā makānī wa yasma’u du’ā-ī wa kalāmī wa ya’lamu hājatī. wa innahu qādirun ay yaqdhiya lī kulla hājatin min hawā-ijid dunya wal ākhirati wa min jawāmi’il khairi wa khawātimahu
Wa sawābiqahu wa fawā-idahu. wa jamī’i dzalika bidawāmi fadhlihi wa ihsānihi wamannihi wa rahmatihi, inna fī dzalika ‘alallāhi yasīrun wa qadīr.

IRHAMNĀ YĀ ARHAMARRĀHIMĪN (7 X)

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang telah memberiku rezeki tanpa hisab. Sesungguhnya Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab, yang melihat tempatku dan mendengar do‘a dan ucapanku, dan yang mengetahui kebutuhanku, dan sungguh Dia mampu untuk mengabulkan segala hajatku, baik hajat di dunia dan akhirat, dan segala macam kebaikan, serta dengan kekalnya keutamaan, kebaikan, anugerah,  sungguh di dalam hal itu, bagi Allah sangat mudah dan kuasa.

Berilah rahmat kepada kami
Wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi (7 x)

MĀLIKI YAUMIDDĪN. Astau-di’u nafsī wa ahlī wamā razaqanī rabbī ilā MāIiki yau-middīn. wa ufawwidhu amrī ilā man biyadihil mulku, alladzī yu-til mulka may yasyā-u wa yanzi’ul mulka mim mayyasyā-u wa yu’izzu mayyasyā-u wa yudzillu may yasyā-u biyadhil khairu wa huwa alā kulli syai-in qādīr. bihaqqi māliki yau-middiin.

Hasbii – Hasbii – Hasbii (3x)

Lā sabīla man arādanī bizhulmin, waIā haula walā quwwata man mana’a ‘anniyal khaira wan ni’mata minallāhi.

Mā syā ِِِAllāhu lā quwwata illā billāhi.
Mā syā Allāhu kullu ni’matin minallah.
Mā syā Allāh alkhairu kulluhu biyadillah azza wajalla.
Mā syā Allāh fā yashrifus su-a illallah.
haulā walā quwwata illā billāhil ‘aliyil azhīm (3 x)

RAJA DI HARI PEMBALASAN. aku serahkan diriku, keluargaku serta segala apa yang Tuhan-ku telah rezekikan atasku, kepada Raja Yang di Tangan-Nyasegala kerajaan…

Cukuplah bagiku, Cukuplah bagiku, Ukuplah bagiku (13x)

Tidak ada jalan untuk orang yang hendak berbuat zholim atas diriku. Tiada daya dan upaya atas siapa yang hendak menghalangi diriku menerima kebaikan dan nikmat Allah.

Segala sesuatu sesuai kehendak Allah,  tiada kekuatan kecuali atas izin-Nya.
Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, Segala ni’mat itu dari Allah.
Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, segala kebaikan ada di tangan Allah.
Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, tiada yang dapat mencegah segala keburukan kecuali Allah.
Tada daya dan upaya kecuali atas izin Allah, Yang Maha Mengetahui
lagi Maha Agung (3 x)

BERDO’A SESUAI HAJAT…!

IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAKA NASTA’IIN -fabihaqqil ‘ibaadati wal isti’aanati ilallahi wahdahu – fa-ana fii lujjati bahri aradiyyatin wa thomthoomi yammi wahdaniyyatihi -Wa bikaroomati “Iyyakana’budu wa iyyaka nasta’iin” Iaa ajidu hamman illa furrija walaa saqoman illa syufiya Wa laa ‘aiban illa sutiro walaa rizqon illa busitho wa laa khoulan illa umina walaa dzanban illa ghufiro wa laa suuan illa shurrifa walaa haajatan illa qudhiya

YAA QOODHIYAL HAAJAAT (7X)

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” – maka dengan haq “Ibadah dan isti’aanah hanya kepada-Nya semata – maka saya di dalarn lautan ketunggalan-Nya dan di dalam samudra keesaan-Nya – dan dengan kermuliaan “iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘iin “ tidak saya dapati duka-cita kecuali terbebaskan, tidak kudapati penyakit kecuali disembuhkan, tidak kudapati ‘aib kecuali ditutupi. tidak kudapati rezeki kecuali diluaskan, tidak kudapati rasa takut kecuali diamankan, tidak kudapati dosa kecuali diampuni, tidak kudapati kejelekan kecuali disingkirkan dan tidak kudapati kebutuhan kecuali dikabulkan

Wahai Yang Maha Menunaikan Hajat (7x)

IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM – SHIROOTHOL IADZIINA AN’AMTA ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUBI ALAIHIM WALADH DHOOLLIIN – Faashbahtu wa amsaitu bihaqqi hidaayatillah mamluu-an bidhiyaa-il huda was salaamati fid dunya wal aakhiroti wa bidhiyaa-it – taufiiqit thoo’ati wa ghuliqo annii abwaabal ma’shiyah – bisirril Fatihati wa bihaqqiha wabihurmatiha wa bikaroomatiha
Hasbii – Hasbii – Hasbii (3x)

biidznillahil ladzii anzalahaa ilaa Mummadin shollallahu ‘alaihi wa aalihi wasallama –
lijalbish shihhati wal ‘aafiyati wan nashri Wal falaahi wal ‘izzi wal qobuuli wal wushlati wal wushuuli wa lijalbi barookatir rizki wa miftaahi kulli khoirin – Inna fii dzaalika alallahi yasiir wa qodiir

Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” Maka dengan hak “hidayah Allah” – saya di pagi dan petang dipenuhi cahaya petunjuk dan keselamatan dunia-akhirat dan dipenuhi cahaya ketaatan serta dijauhi dari pintu-pintu kemaksiatan. Dengan rahasia surat Al-Fatihah, dengan haknya, dengan kehormatannya dan dengan karomahnya

CUKUPLAH BAGIIKU, CUKUPLAH BAGIIKU, CUKUPLAH BAGIIKU (9x)

dengan izin Allah yang telah menurunkan surat Al-Fatihah kepada Muhammad Saw untuk meraih sehat dan afiat, meraih pertolongan dan kebahagiaan, meraih kemuliaan dan pengabulan, meraih pencapaian dan keberhasilan serta untuk meraih keberkahan rezeki dan kunci segala kebaikan. Sesungguhnya di dalam urusan itu, bagi Allah sangat mudah dan mampu.

Yaa Khoirol Faatihiin Iftah lanaa kulla khoirin Iftah lanaa kulla barookatin Iftah Lanaa kulla rohmatin Wa anta khoirul Faatihiin Washollallahu ’alaa sayyidina Muhammadin wa aalihi sayyidinaa Muhammadin wal hamdulillahi robbil ’alamiin

Wahai Yang Maha Pembuka (30x)
Wahai Zat Yang sebaik-baiknya pembuka Bukalah untuk kami segala kebaikan
Bukalah untuk kami segala keberkahan
Bukalah untuk kami segala rahmat Engkaulah Zat Yang sebaik-baiknya pembuka. Shalawat serta salam atas Sayidina Muhammad dan keluarga Sayidina Muhammad dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: